آنروز كه خدا انسان را خلق كرد و از روح خود در او دميد ، عشق و محبت را در فطرت انسان به وديعه سپرد و او را در نحوه ابراز آن آزاد گذاشت 

و البته در بوته آزمايش ! ... .

  اينــك كه زمانه بر بسياري از مردم سخت گرفته است ، بايد دســت در دســـت يكديگــر براي بر طرف كردن مشـكلات آنها همــت نمائيم و در

آزمايشي سخت ،سربلند بيرون آئيم .

 سخت از آن جهت كه هــم خود را بايد اداره كنيم و هم نسبــت به ديگران بـــي تفاوت نباشيــم و آنها كه آســيب پذيرترند بيشتــر مورد توجه

و عنايتقرار گيرند واز طــــرف ديگر از كرامـــت انسانيشان چيــــزي كاسته نشود 

و

 اين ممكن نيست مگر با ابراز عشق و محبتي صادقانه و همه جانبه . 

 خدا را شاكـــريم كه حلقه اتصالــي بين آنهايي كه توانايي و تمـكن مالي دارند و آنها كه امروز نيازمنــدند ، قرارمان داده و تلاش نموده ايم در

اندازه وســع و توانمان در اين راه كوشــا باشيم .

 راهي كه آغـــاز و تداوم آن جزء با ياري شما بزرگــواران ممكن نبوده و نخواهد بود و از اينرو چون هميشه و بيشتر از پيش به اميد همياري

معنوي و مادي مادي شما بزرگواران چشم دوخته ايم .

 

 كساني كه مايلند در اين بازارچه فعاليت كنن به قسمت عضويت مراجعه فرمايند

 افرادي كه مايلند در اين بازارچه فعاليت كنند به قسمت عضويت در سايت مراجعه فرمايند